INSTALLATIEPROCEDURE

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN?

INSTALLATIEPROCEDURE

Stap voor stap de fases van onze installatieprocedure

1. INSTALLATIE-ONDERZOEK

WAT HOUDT HET INSTALLATIE-ONDERZOEK IN?

Indien u heeft besloten om BeSuRe International een installatie te laten uitvoeren wordt altijd eerst op lokatie een installatie-onderzoek uitgevoerd.

Tijdens dit installatie-onderzoek onderzoeken wij zoveel mogelijk technische aspecten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de installatie. Op deze manier voorkomen wij zoveel mogelijk eventuele onverwachte technische verrassingen tijdens de installatie.

Daarbij kunt u denken aan:

• de ondergrond waarop de installatie wordt uitgevoerd

• eventuele installaties van derden die van invloed kunnen zijn op de werking van het te installeren systeem (omgevingsfactoren)

• aanwezigheid (of afwezigheid) van leidingen, kabelbuizen, vloerverwarming e.d. op de plaats van installatie

• de aanwezigheid en beschikbaarheid van eventueel benodigde internetverbinding of de sterkte van uw WiFi-signaal

Samen met u nemen wij de installatie met u door en bespreken eventuele alternatieven of te verrichten meerwerk.

Het installatie-onderzoek zelf is GRATIS. Echter wanneer wij moeten overgaan tot aanlevering van tekeningen en schema’s voor de installatie dan betaalt u voor dit installatie-onderzoek een borg van € 200,00 (excl. BTW) aan arbeidsloon. Dit borgbedrag wordt op uw eindfactuur van de installatie in mindering gebracht indien u de order daadwerkelijk bij ons heeft geplaatst.

Installatie-onderzoek

2. DE OFFERTE

OFFERTE

Na het installatie-onderzoek ontvangt u van ons de offerte voor de installatie van uw systeem. In deze offerte worden (voorzover mogelijk) álle kosten van de installatie meegenomen. Dus ook de installatiekosten en kosten voor service- en onderhoudsovereenkomsten.

Het kán echter voorkomen dat tijdens een installatie toch ineens onverwachte verrassingen komen die tijdens het installatie-onderzoek niet vastgesteld zijn, of konden worden. In overleg met u zullen wij dan tijdens de installatie samen met u een oplossing zoeken. Indien dit meerwerk of meerkosten met zich meebrengt, dan overleggen wij dat vooraf met u.

Lees uw offerte altijd goed door en neem contact met ons op bij vragen of opmerkingen.

Offerte

3. DE ORDERBEVESTIGING

DE ORDERBEVESTIGING

Zodra u akkoord bent met de offerte neemt u (het liefst schriftelijk of per e-mail) contact met ons op. 

Wij spreken dan in overleg met u een voorlopige installatiedatum met u af en bevestigen alle afspraken nogmaals per e-mail aan u. De definitieve installatiedatum kan pas worden vastgesteld na ontvangst van uw eerste aanbetaling (zie punt 4).

Wij doen onze uiterste best om de orderbevestiging zo correct mogelijk op te stellen. Over het algemeen zal het een omzetting zijn van uw offerte, maar soms worden er in overleg met u nog aanpassingen gedaan of staat er onverhoopt toch nog een incorrectheid in de orderbevestiging. 

Lees de orderbevestiging daarom altijd nog goed door en neem contact met ons op bij vragen of opmerkingen.

Orderbevestiging Installatieprocedure

4. DE AANBETALINGEN EN EINDFACTUUR

DE AANBETALINGEN

Op ál onze installaties is bij opdracht een aanbetaling per omgaande verplicht van 50% van de totale orderwaarde op uw orderbevestiging inclusief BTW. 

U ontvangt hiervoor een aanbetalingsfactuur die u per omgaande dient te voldoen. Dit is van groot belang voor de uitvoering van uw installatie.

Na ontvangst van uw aanbetaling zetten wij het volgende proces namelijk in werking:

1.  bestelling (of in productie geven) bij de fabrikant van alle benodigde items van uw installatie

2. planning van de technische dienst voor de uitvoering van uw installatie.

Een kostenloze annulering van uw installatieopdracht is vanaf dat moment ook niet meer mogelijk.

De tweede 50% van de orderbevestiging dient u uiterlijk 2 werkdagen voor de afgesproken definitieve installatiedatum te voldoen. Ook hiervoor ontvangt u een aanbetalingsfactuur.

Het niet tijdig voldoen van uw (aan)betalingen kan gevolgen hebben voor de uitvoeringsdatum van uw installatie. Indien BeSuRe International zich genoodzaakt ziet om dientengevolge installaties op te schorten worden de kosten van de reservering van intallateurs op de opdrachtgever verhaald.

(EIND)FACTURERING

Na de uitvoering van uw installatie ontvangt u zo spoedig mogelijk de eindfactuur van uw complete installatie. Hierop worden eventuele meer- of minderwerk (of levering) verrekend en bovendien de door u verrichte aanbetalingen in mindering gebracht. Dit is tevens uw BTW-factuur.

SERVICE- EN ONDERHOUDSOVEREENKOMSTEN

Samen met uw eindfactuur ontvangt u een afschrift van uw service- en onderhoudsovereenkomst. Deze staat tevens vermeld op uw offerte, orderbevestiging en eindfactuur. Zie voor meer informatie hierover op Service- en onderhoudsovereenkomsten.

Aanbetaling Eindfactuur

5. DE INSTALLATIE

DE INSTALLATIE

De installatie kan worden uitgevoerd door BeSuRe International worden uitgevoerd, of door één haar hiervoor speciaal opgeleide partners.

Wij streven ernaar om installaties zonder al teveel hinder te laten verlopen. Soms kan het echter niet anders dan dat er een bepaalde mate van geringe overlast voorkomt:

Freeswerk

In voorkomende gevallen moet worde gefreesd ten behoeve van het aanleggen van bekabeling. Stofvorming wordt zoveel mogelijk beperkt door een goede afzuiging op onze apparatuur, maar (kortdurende) geluidsoverlast en een geringe stofvorming kan niet worden voorkomen. 

Ditzelfde geldt eveneens voor boren in vloeren/of muren alsook voor zaagwerkzaamheden in bijvoorbeeld kassameubels.

Internet/WiFi

Indien uw installatie wordt aangesloten op het Internet of WiFi (voor bijvoorbeeld remote access), dan bent u als afnemer altijd verantwoordelijk voor een vrije toegang op routers, modems of patchkasten. BeSuRe Nederland heeft geen toegang tot beveiligde (dedicated) netwerken zonder dat uw IT-afdeling daar het aantal benodigde vrije poorten heeft vrijgegeven.

Indien uw WiFi signaal onvoldoende bereik heeft voor het te installeren systeem wordt op kosten van de opdrachtgever een versterker geïnstalleerd.

Afwerking/oplevering

Onze installaties worden zo netjes mogelijk weggewerkt. Indien noodzakelijk kunnen, in overleg met u als opdrachtgever, extra werkzaamheden worden gedaan om zaken netter weg te werken. Eventueel daarvoor benodigd materiaal wordt aan u als opdrachtgever doorberekend.

Installatieprocedur - Installatie

6. POST-INSTALLATIEONDERZOEK & GARANTIE

Post-Installatieonderzoek

Circa 2 weken na installatiedatum van uw systeem verricht BeSuRe International nog een Post-Installatieonderzoek. Hierbij wordt nagegaan of het systeem naar behoren heeft gefunctioneerd in de voorgaande periode. U ontvangt daarvoor per e-mail een uitnodiging voor het invullen van een vragenformulier waarop u uw bevindingen kunt aangeven.

Aangezien al onze huidige installaties via Internet of WiFi benaderbaar zijn zal het onderzoek zelf meestal ON-LINE plaatsvinden. In voorkomende gevallen, en als zij daar aanleiding toe zien, kan door onze Technische Dienst besloten worden tot een ON-SITE onderzoek.

Van dit onderzoek ontvangt u van ons uiteraard een rapportage.

Garantie

De garantie bestaat uit een tweetal onderdelen:

 1. Fabrieksgarantie

Deze garantie omvat uitsluitend reparatie en/of vervanging van defecte of ondeugdelijke onderdelen. Deze garantieperiode bedraagt tenminste 1 jaar. In sommige gevallen (afhankelijk van de fabrikant) is deze periode 2 jaar.

2. Afstellingsgarantie

Deze garantie omvat de afstelling van uw systeem. Met name bij systemen voor artikelbeveiliging is het (helaas) normaal dat er na installatie nog enige fine-tuning in de afstelling plaatsvindt. Dit heeft te maken met het feit dat hier sprake is van systemen die afhankelijk zijn van omgevingsfactoren. Indien na installatie apparatuur wordt ingeschakeld of geïnstalleerd die bij installatie niet aanwezig waren, kan dit van invloed zijn op de werking van uw systeem. 

De garantieperiode voor de afstelling van geïnstalleerde systemen is 3 maanden na het post-installatieondezoek. Indien uw systeem 3 maanden na dit onderzoek zonder problemen heeft gefunctioneerd kunt u ervan uitgaan dat het systeem goed afgesteld was maar door omgevingsfactoren gebreken gaat vertonen.

Installatieprocedure - post-installatieonderzoek

Onze klanten

Het laatste nieuws

flytag - em labels - em systems
Top
Intratuin Drachten