ALGEMENE VOORWAARDEN BESURE INTERNATIONAL BV

Algemene Voorwaarden BeSuRe Nederland BV

Algemene Voorwaarden BeSuRe International BV.

Artikel 1. Definities

In deze  wordt verstaan onder:

Leverancier: BeSuRe International BV te Blaricum;

Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten van leverancier afneemt dan wel met wie leverancier een overeenkomst aangaat of met wie leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen leverancier en afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze  maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (daarmee verband houdende) handelingen en rechtshandelingen van leverancier en afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt leverancier niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door afnemer.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover leverancier een order van afnemer schriftelijk aanvaardt of indien door leverancier uitvoering aan een order wordt gegeven. Door afnemer verstrekte opdrachten zijn voor afnemer verbindend.

3.3 Bij annulering van een door afnemer geplaatste opdracht, is leverancier gerechtigd de hierdoor ontstane schade in rekening te brengen, met een minimum van 25 % van de orderwaarde. Onder deze schade worden begrepen de kosten van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten, opslag en gederfde winst.

3.4 Alle opgaven door leverancier van getallen, maten, gewichten, andere aanduidingen en technische omschrijvingen van de producten zijn met zorg gedaan. Leverancier kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte afbeeldingen of tekeningen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten.

3.5 Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, monsters en andere bescheiden betrekking hebbend op een aanbieding blijven eigendom van leverancier en dienen op verzoek van leverancier te worden teruggegeven. Afnemer dient zich te onthouden van inbreuken op het auteursrecht dat leverancier wordt geacht te hebben op deze bescheiden.

3.6 Indien afnemer/opdrachtgever opdracht verstrekt aan leverancier, mondeling of schriftelijk, tot het uitvoeren van werkzaamheden ter voorbereiding van installaties, inclusief het produceren van installatieschetsen, tekeningen en installatiespecificaties, is leverancier gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen bestaande uit werkuren, materiaal en reiskosten.

3.7 De in Artikel 3.6 genoemde kosten zullen bij definitieve plaatsing van de installatieopdracht niet in rekening worden gebracht.

3.8 Installatieopdrachten worden definitief ingepland na ontvangst van de aanbetaling van tenminste 50% van de totale factuurwaarde van de orderbevestiging. Bestellingen, productieopdrachten en inplannen van technici voor de installatie kunnen pas na ontvangst van de aanbetaling worden verricht of ingepland.

3.9 Na aanbetaling kan de opdracht niet meer kosteloos worden geannuleerd. Bovendien is en blijft afnemer betalingsplichtig voor door leverancier reeds verrichte werkzaamheden als bedoeld in Artikel 3.6.

 

Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze  kunnen slechts schriftelijk en expliciet worden overeengekomen.

4.2 Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in lid 4.1 wordt overeengekomen geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief b.t.w.. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, komen de kosten van de voor transport en verpakking benodigde emballage en de kosten van verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen en alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de producten en het vervoer daarvan, alsmede alle kosten van montage en/of aanleg van speciale voorzieningen ten laste van afnemer. De voor transport en verpakking benodigde emballage wordt niet door leverancier teruggenomen.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor leverancier geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van leverancier worden geheven c.q. door derden ten laste van leverancier worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft leverancier het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer door te berekenen.

 

Artikel 6. Afleveringstermijn

6.1 De door leverancier opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor leverancier de geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan leverancier verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door leverancier zoveel mogelijk in acht worden genomen.

6.2 De afleveringstermijn gaat in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door leverancier. Indien leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de afnemer moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van leverancier, doch niet eerder dan de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

6.3 Overeengekomen afleveringstermijnen mogen door de leverancier worden verlengd of bekort. Leverancier zal afnemer hierover zo spoedig mogelijk informeren.

6.4 Leverancier behoudt zich het recht voor bij een betalingsachterstand of overschrijding van door leverancier toegewezen kredietlimiet de levering van nieuwe orders op te schorten totdat afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6.5 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst. Indien de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat, kan deze een schriftelijk verzoek om de betreffende order te annuleren aan leverancier richten.

6.6 Leverancier behoudt zich het recht voor tussentijds te factureren indien deelleveringen van producten en/of diensten meer dan tien (10) dagen uit elkaar liggen.

6.7 Indien een opgegeven afleveringstermijn wordt overschreden door handelen of nalatigheid van afnemer is afnemer de daaruit voortvloeiende extra kosten verschuldigd aan leverancier.

 

Artikel 7. Aflevering en risico

7.1 Het risico van de producten en de verpakking gaat steeds op afnemer over op het tijdstip, waarop de producten gereed zijn voor verzending. Het vervoer van de producten geschiedt voor rekening en risico van afnemer.

7.2 Bij orders heeft leverancier het recht om administratiekosten dan wel kosten voor verzending of ompakken van verkoopeenheden in rekening te brengen.

7.3 Verzending geschiedt op door leverancier gekozen wijze, tenzij afnemer de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, in welk geval de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van afnemer zijn.

7.4 Indien afnemer de producten of de voor de producten uitgegeven documenten niet of niet tijdig afneemt of in ontvangst neemt, is afnemer zonder in gebreke stelling in verzuim. In dat geval is leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de producten voor rekening en risico van afnemer op te (laten) slaan of aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten (bij wijze van schadevergoeding) verschuldigd, eventueel verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

7.5 Indien producten voor een bepaalde tijd ter beschikking worden gesteld aan afnemer, komen deze producten voor die periode voor risico van afnemer.

7.6 Betaalde voorraad artikelen (BVA) liggen bij leverancier (of in diens opdracht bij derden) voor risico van de klant. De afnemer moet de goederen zelf verzekeren tegen schade en brand.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen al dan niet bij leverancier, stagnatie of andere problemen bij de productie door leverancier of toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, zoals import of exportvergunning.

8.2 Onder overmacht bij installaties worden ook verstaan alle storingen veroorzaakt door omgevingsfactoren zoals: apparatuur door derden geïnstalleerd, bekabeling ondervloers of bovenvloers die invloed uitoefenen op de werking van het te installeren systeem.

8.3 Leverancier zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen. Indien leverancier door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Zodra er de overmacht situatie voorbij is, wordt naleving van de overeenkomst hervat.

8.3 Indien de overmacht toestand geruime tijd heeft geduurd, hebben beide partijen in onderling overleg het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt. Reeds gedane leveringen van producten en/of diensten worden aan afnemer in rekening gebracht.

8.4 In geval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 

Artikel 9. Betaling

9.1 Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, volgens de hierop vermelde betalingstermijn aan leverancier betalen. Afwijkingen van deze betalingstermijn dienen vooraf schriftelijk en expliciet te worden overeengekomen en gelden slechts voor de betreffende overeenkomst.

9.2 Afnemer zal aankopen via de webwinkel van BeSuRe International BV direct contant voldoen via de op de webshop vermelde betalingsmogelijkheden. Dit is voor afnemer kosteloos. Indien Afnemer gebruik maakt van de keuze tot betaling van het gekochte via een factuur, worden daar extra kosten voor in rekening gebracht.

9.3 Alle betalingen moeten worden gedaan op een door leverancier aan te wijzen bank- of girorekening.

9.4 Afnemer moet alle hem in rekening gebrachte bedragen zonder kortingen of inhouding voldoen en hij is niet bevoegd die bedragen te verrekenen met door hem gepretendeerde tegenvorderingen. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens leverancier op te schorten.

9.5 Leverancier kan te allen tijde vooruitbetaling van de koopprijs of het stellen van naar oordeel deugdelijke zekerheid vorderen.

9.6 Voor uitvoering van installaties is afnemer te allen tijde een aanbetaling verschuldigd van 50% bij orderopgave. De restantbetaling dient uiterlijk 2 werkdagen voor een installatie te zijn voldaan.

9.7 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle

vorderingen van leverancier op afnemer onmiddellijk opeisbaar.

9.8 Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van overeengekomen betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd, gelijk aan de marginale toewijzingsrente voor herfinancieringstransacties, vastgesteld door de Europese Centrale Bank, vermeerderd met een opslag van zeven procent (7%).

9.9 Indien afnemer jegens leverancier in verzuim is, is afnemer verplicht leverancier alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 40,00 euro, te vermeerderen met de daarover verschuldigde b.t.w. 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan leverancier verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

10.2 Voordat de eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de producten te verkopen of af te leveren, te vervreemden, aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

10.3 Afnemer is slechts gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Indien deze producten door verwerking bestanddeel worden van een andere zaak, wordt leverancier hiervan mede-eigenaar met een aandeel ter hoogte van de factuurwaarde en heeft leverancier derhalve recht heeft op een evenredig percentage van de verkoopprijs van de nieuwe zaak.

10.4 Indien en zolang leverancier eigenaar van de producten is, zal afnemer leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal afnemer op verzoek van leverancier meedelen waar de producten zich bevinden.

10.5 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van leverancier.

 

Artikel 11. Inspectie en Reclame

11.1 Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door afnemer of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (laten) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten, die zijn te wijten aan materiaal- of constructiefouten moeten uiterlijk binnen acht (8) dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan leverancier worden meegedeeld.

11.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de hiervoor genoemde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na aankomst van de producten aan leverancier schriftelijk worden gemeld.

11.3 Na het ontdekken van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

11.4 Afnemer zal alle door leverancier voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door leverancier in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, installatie c.q. gebruik.

11.5 Afnemer heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door leverancier geen controle op de reclame kan plaatshebben.

11.6 Het staat afnemer niet vrij de producten te retourneren, voordat leverancier daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht gereclameerd is, zijn de redelijke kosten van retourneren voor leverancier; de producten blijven evenwel voor risico van afnemer. Reclames ontslaan afnemer niet van zijn betalingsverplichting.

11.7 Indien afnemer tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken aan een product, is de daaruit voor leverancier voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 12 en 13 omschreven verplichtingen en heeft afnemer jegens leverancier geen verdere aanspraken. Gebreken terzake van een afzonderlijke partij producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie, geven afnemer nimmer het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst.

11.8 Reclames, die niet tijdig en correct aan leverancier worden meegedeeld geven afnemer geen aanspraken hoegenaamd ook jegens leverancier.

 

Artikel 12. Garantie

12.1 Leverancier staat er voor in dat de producten vanaf de aflevering gedurende twaalf (12) maanden geen materiaal- en/of constructiefouten vertonen, op voorwaarde dat de producten door leverancier zijn gemonteerd en op normale wijze en onder normale omstandigheden zijn behandeld en onderhouden.

12.2 Leverancier staat er garant voor dat de producten, wanneer het hardware betreft, vanaf de aflevering gedurende zes (6) maanden geen instellings- of afregelfouten vertonen, op voorwaarde dat de producten door leverancier zijn gemonteerd (en in voorkomende gevallen gerepareerd) en op normale wijze en onder normale omstandigheden zijn behandeld en onderhouden.

12.3 Storingen die hun oorzaak vinden in ondeugdelijk gebruik door afnemer, ofwel door storing van door derden geïnstalleerde systemen of apparatuur of andere omgevingsfactoren, danwel internetverbindingen waarvoor leverancier niet verantwoordelijk gesteld kan worden, vallen nadrukkelijk niet onder garantie.

12.4 Indien naar het redelijk oordeel van leverancier genoegzaam is aangetoond dat de producten materialen/of constructiefouten vertonen, zal leverancier de keuze hebben hetzij niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij afnemer een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de genoemde prestaties zal leverancier terzake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal leverancier tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

12.5 De producten blijven volledig voor risico van afnemer in het geval door leverancier aan de producten reparatiewerkzaamheden worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van leverancier én niet in redelijkheid van afnemer kan worden verwacht dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.

 

Artikel 13. Service- en Onderhoudsovereenkomsten

13.1 Service- en Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor een vooraf bepaalde periode vanaf de installatiedatum.

13.2 Gedurende de contractperiode worden aan afnemer door leverancier geen kosten berekend voor technische interventies aan door leverancier geïnstalleerde installaties mits deze vallen onder de voorwaarden van het onderhoudscontract.

13.3 Uitgesloten van de onderhoudsovereenkomst zijn technische interventies voor storingen die het gevolg zijn van onjuist gebruik, storing door installaties of apparatuur die niet door leverancier zijn geïnstalleerd of geplaatst, wijziging van omgevingsfactoren ná installatie, schade veroorzaakt door derden, natuurrampen en andere oorzaken die leverancier niet zijn aan te rekenen.

13.4 Onderhoudsovereenkomst worden door leverancier jaarlijks stilzwijgend met één (1) jaar verlengd tot het einde van de overeengekomen periode.

13.5 De overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd aan het eind van de overeengekomen periode.

13.6 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door afnemer geldt een boetebeding van tenminste 1 jaartarief van de overeenkomst.

13.7 De betaling van onderhoudsovereenkomst aan leverancier dient jaarlijks voorafgaand aan de automatische verlenging van het contract door afnemer te worden voldaan.

13.8 Bij niet tijdige betaling van de overeenkomst blijft de betalingsverplichting door afnemer jegens leverancier bestaan. Leverancier is gerechtigd uitvoering van werkzaamheden en leveringen te staken totdat de vordering volledig is voldaan.

13.9 Service- en onderhoudsovereenkomsten zijn onder dezelfde condities over te nemen indien afnemer de onderneming verkoopt.

13.10 Indien een nieuwe eigenaar de overeenkomst beëindigt voor de oorspronkelijke vervaldatum van de overeenkomst, geldt een boetebeding voor de oorspronkelijke eigenaar van tenminste één jaartarief van de overeenkomst.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van leverancier of haar leidinggevend personeel (afhankelijk van de omvang van de schade in verhouding tot de koopsom) is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van leverancier in een voorkomend geval uitkeert.

14.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van leverancier of haar leidinggevend personeel, waart afnemer leverancier vrij voor alle aanspraken van derden terzake van vergoeding, schade, kosten of renten, verband houdende met de producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten.

14.3 Leverancier gaat de middelenverbintenis aan systemen naar beste vermogen te installeren, maar kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor de verdwijning van beveiligde goederen.

14.4 Leverancier is voor internetverbindingen en draadloze verbindingen slechts aansprakelijk voor de door haar geïnstalleerde apparatuur en bedrading.

14.5 Werkzaamheden en leveringen die leverancier uit moet voeren om benodigde internetverbinding te realiseren zullen door leverancier aan afnemer worden gefactureerd.

 

Artikel 15. Verzuim/ontbinding

15.1 Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder in gebreke stelling in verzuim en heeft leverancier het recht:

  • de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende is zeker gesteld; en/of
  • die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding jegens afnemer zal zijn gehouden en onverminderd de leverancier verder toekomende rechten.

15.2 In geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij leverancier afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval leverancier zonder in gebreke stelling het recht heeft:

  • de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende is zeker gesteld; en/of
  • al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van afnemer op te schorten; zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden en onverminderd de leverancier verder toekomende rechten.

15.3 In elk van de in lid 14.1 en 14.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van leverancier op afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven producten en heeft leverancier het recht om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

16.1 Op de overeenkomst en deze  is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Als geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de  zullen, voor zover niet anders dwingend door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat leverancier het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen afnemer aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

16.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

0
    0
    Uw bestelling
    Uw winkelwagen is leegTerug naar de webshop